قوانین جدید اقامت در گرجستان

تغییرات ‎‎‎قانون اقامت‎‎ ‎‎گرجستان‎‎ برای اتباع خارجی که ‎شهروند کشور گرجستان نمی باشند.

سرمایه گذاری در گرجستان اقامت گرجستان خرید خانه در گرجستان مهاجرت به گرجستان آوا جورجیا

بند‎1)تغییرات قوانین مرتبط‎با‎‎وضعیت‎‎اتباع‎‎خارجی‎(www.matsne.gov.ge) ‎مصوب 17.03.2014کد ثبت (‎10120000.05.001.017356) بدین شرح خواهد بود.

‎1. ‎در زیر بند (D5) از‎بند‎3 ‎ماده‎7 ‎قانون ‎به‎‎این شکل تغییر می کند:

رده (D5): فرد (و اعضای خانواده وی)کهدر کشور گرجستان و مطابق با قوانین گرجستان حق خرید املاک و مستغلات (به جز زمین های کشاورزی) را دارد، که ارزش فروش آن بیش از 100.000 دلار (معادل آن در لاری) باشد.

ویزای مهاجرتی گروه D5بر اساس ارزش واقعی ملک که از سوی نهاد قضایی (بر اساس گواهی سازمان ملی مرکزی اعتبار سنجی) تعیین می شود.

  1. ماده 15

الف) زیر بند Aبه صورت ذیل مجری خواهد شد

Aجهت اخذ اقامت کارمندی (امور اداری یا فنی و صنعتی) مطابق قوانین گرجستان فرد می بایست اسناد و مدارک مورد نیاز که فعالیت او را تایید می کند ارائه نماید، همچنین می بایست گواهی یا سندی مبنی در دریافت حقوق و مزایا در ازای خدمتی که انجام می دهد را ضمیمه نماید.

حقوق و مزایای دریافتی می بایست از حداقل حقوق معمول در گرجستان پنج بار بیشتر باشد (5 برابر کمینه حقوق قانونی)، و نیز گردش مالی فرد نباید کمتر از 50000 لاری در سال باشد (امور آموزشی و پزشکی ) از این قاعده مستثنی هستند.


این عدد برای اتباع خارجی که اشتغال زایی یا کارآفرینی می نمایند 35000 لاری می باشد.

ب) زیر بند T به صورت ذیل مجری خواهد شد

Tمجوز اقامت سرمایه گذاری برای تبعه خارجی و اعضای خانواده وی در شرایطی صادر می شود که بیش از 300،000 دلار (معادل آن به لاری) را با تضمین و مطابق قانون در کشور گرجستان سرمایه گذاری کرده باشد

یا مطابق مجوز قانونی دارای مالکیت املاک و مستغلات (غیر از زمین های کشاورزی) با ارزش فروش بیش از 300000 دلار (معال آن در لاری) باشد.

اعتبارسنجی ارزش فروش املاک و مستغلات از سوی نهاد قضایی (بر اساس گواهی سازمان ملی مرکزی اعتبار سنجی) جهت صدور مجوز اقامت سرمایه گذاریتعیین می شود.

در ارتباط با این بخش، خانواده فرد شامل همسر، فرزند (پیش از سن بلوغ) و فرد تحت تکفل متقاضی یا فرد معلول که با توجه به قوانین تحت حمایت وی قرار گرفته (فرزند خواندگی) باشد می شود.

ج) زیر بند Kبه صورت ذیل مجری خواهد شد

Kمجوز اقامت موقت سرمایه گذاری برای تبعه خارجی و اعضای خانواده وی در شرایطی صادر می شود که بیش از  100،000 دلار (معادل آن به لاری) را با تضمین و مطابق قانون در کشور گرجستان سرمایه گذاری کرده باشد یا مطابق مجوز قانونی دارای مالکیت املاک و مستغلات (غیر از زمین های کشاورزی) با ارزش فروش بیش از 100000 دلار (معال آن در لاری) باشد.

اعتبارسنجی ارزش فروش املاک و مستغلات از سوی نهاد قضایی (بر اساس گواهی سازمان ملی مرکزی اعتبار سنجی) جهتصدور مجوز اقامت سرمایه گذاریتعیین می شود.


این بخش از قانون شامل اعضای خانواده فرد می شود.

د) زیر بند Kبه صورت ذیل مجری خواهد شد

Lمجوز اقامت دائم برای تبعه خارجی و اعضای خانواده وی در شرایطی صادر می شود که مجوز اقامت سرمایه گذاری با ارزش بیش از  300،000 دلار (معادل آن به لاری) را کسب کرده باشند و مشخص گردد که گردش مالی سالانه آنها در سال نخست بالای 50000 دلار (معادل آن به لاری)، در سال دوم 100000 هزار دلار و در طول سال های سوم تا پنجم بیش از 1200000 دلار باشد، تعلق می گیرد.

همچنین مجوز به فرد و اعضای خانواده وی در شرایطی تعلق می گیرد که مجوز اقامت سرمایه گذاری با ارزش دارایی ملکی بالاتر از 300000 دلار را کسب کرده باشند و در طول پنج سال میزان مالکیت وی کاهش نیافته باشد.

در ارتباط با این بخش، خانواده فرد شامل همسر، فرزند (پیش از سن بلوغ) و فرد تحت تکفل متقاضی یا فرد معلول که با توجه به قوانین تحت حمایت وی قرار گرفته باشد (فرزند خوانده) می شود.

3) ماده 16

الف) پس از بند 2 توضیحات ذیل اضافه می شود 2-1

2-1) با توجه به ماده 15 قانون قسمت Tمجوز اقامت سرمایه گذاری برای اتباع خارجی برای یک دوره پتج ساله امکان پذیر می باشد.

فرد دارای مجوز اقامت سرمایه گذاری پنج ساله پیش از انقضای کارت در طول مدتی که مجوز اقامت دارد می باید سند گردش مالی سالیانه اش را هر ساله در چهارچوب فرمت حقوقی به ارگان های نظارتی مربوطه (اداره مالیات) ارائه دهد.

اگر گردش مالی سالیانه سال نخست فرد دارای مجوز اقامت سرمایه گذاری کمتر از حد مذکور (50000 دلار) باشد مجوز اقامت سرمایه گذاری بدون وقفه ملغی خواهد شد.

بر این اساس گردش مالی سالیانه وی در سال دوم کمتر از 100000 دلار و برای سال های سوم تا پنجم کمتر از 120000 دلار نباید باشد.

همچنین شخصی که از طریق سرمایه گذاری با ارزش بالاتر از 300000 دلار در بخش املاک مجوز اقامت را کسب نموده، در مدت پنج ساله نباید ملک تحت مالکیت خود را که بر اساس آن مجوز اقامت گرفته به فروش برساند و طبق ماده 21 قانون بند 1-3 جابجایی ملک میسر می باشد.